Wybieraj nasze produkty

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Produkt Warmia Mazury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.warmia.mazury.pl/produkt

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • strona nie posiada logicznej struktury umożliwiającej łatwe przeglądanie treści,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze,
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • kontrast tekstu w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1 – strona nie posiada narzędzi umożliwiających ustawienie odpowiedniego kontrastu,
 • kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w tym w grafikach pozwalających na zrozumienie treści lub będących nośnikiem informacji, w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 3:1 – strona nie posiada narzędzi umożliwiających ustawienie odpowiedniego kontrastu,
 • strona nie posiada narzędzi umożliwiających powiększenie tekstu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2019-06-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Michał Chomej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 52 19 400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zlokalizowany jest w trzynastu budynkach:

 1. Budynek zlokalizowany przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie:
  1. dwa wejścia do budynku:
   1. od strony ul. Emilii Plater (schody),
   2. od ul. Kościuszki,
  2. dwie windy osobowe - wejście od strony ul. E. Plater i od ul. Kościuszki,
  3. dwa dźwigi platformowe pochyłowe,
  4. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  5. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych - parter od strony ul. Kościuszki - dostępność windą z poziomu przyziemia,
  6. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:
   1. jedno miejsce od strony ul. Kościuszki,
  7. informacja w budynku:
   1. numery pięter w druku powiększonym przy windzie - od strony ul. Kościuszki,
   2. informacja głosowa w windzie - od strony ul. E. Plater.
 2. Budynek zlokalizowany przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie:
  1. dwa wejścia do budynku:
   1. od strony Placu Solidarności (podjazd),
   2. od strony ul. Głowackiego (podjazd),
  2. winda elektryczna - wejście od strony Placu Solidarności,
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych - na poziomie piwnicy - dostęp windą (wejście od strony Placu Solidarności),
  5. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - parking na Placu Solidarności,
  6. informacja w budynku:
   1. informacja głosowa w windzie,
   2. numery pięter w druku powiększonym umieszczone przy windzie.
 3. Budynek zlokalizowany przy ul. Bema 3 w Olsztynie:
  1. jedno wejście do budynku,
  2. winda osobowa,
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych - parter budynku,
  5. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - parking przy ul. Kopernika.
 4. Budynek zlokalizowany przy ul. Partyzantów 24 w Olsztynie:
  1. dwa wejścia do budynku (podjazd),
  2. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  3. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych - parter.
 5. Budynek zlokalizowany przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie:
  1. dwa wejścia do budynku: od strony ul. Żołnierskiej oraz od strony ul. Kościuszki (wejście dla osób niepełnosprawnych),
  2. winda osobowa - wejście z parkingu na dziedzińcu budynku - wjazd od strony ul. Kościuszki,
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru - wejście od strony ul. Kościuszki,
 6. Budynek zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 11/17 w Olsztynie:
  1. jedno wejście do budynku,
  2. trzy windy,
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich;
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – parter
  5. miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych - od strony ul. Głowackiego,
  6. informacja w budynku - informacja głosowa w windzie.
 7. Budynek zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 32 w Olsztynie:
  1. jedno wejście do budynku,
  2. winda umożliwiająca wjazd do budynku z poziomu chodnika,
  3. informacja w budynku - informacja głosowa w windzie,
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
  5. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  6. miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych - od strony ul. Głowackiego.
 8. Budynek zlokalizowany przy ul. Zacisze 18 w Elblągu - Biuro Regionalne:
  1. jedno wejście do budynku (podjazd);
  2. możliwe jest wejście do wysokości parteru;
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich;
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
  5. miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Budynek zlokalizowany przy ul. Kajki 10 w Ełku - Biuro Regionalne:
  1. jedno wejście do budynku (dzwonek przy wejściu);
  2. schodołaz;
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich;
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,

Nie ma urządzeń ani podjazdów w budynkach: ul. Pstrowskiego 28 B, ul. Partyzantów 87, ul. Mariańska 3, ul. Kościuszki 37A w Olsztynie.

Link do informacji dotyczącej możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Dołączyli do nas

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
logo regionalnego programu operacyjnego
godło województwa
logo UE

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego